FANDOM


Rebels Vs. Central Régiment de Cuisine is a team Shokugeki fought between the remaining rebels against the Elite Ten Council members under the Azami administration.

Teams

Rebels

 • Soma Yukihira
 • Taka Ishizuka
 • Kaito Dojima
 • Erina Nakiri
 • Yuichi Hoshikawa
 • Megumi Tadokoro
 • Takumi Aldini
 • Hiroshi Yamagata
 • Satoshi Isshiki
 • Mikio Harukawa
 • Subaru Mimasaka
 • Yoji Ikenami
 • Terunori Kuga
 • Atsushi Tsutsumi
 • Tosuke Megishima
 • Ryu Hyuga

Central

 • Eishi Tsukasa
 • Seiji Otaki
 • Rindo Kobayashi
 • Reiko Koyama
 • Naoshi Hachimaki
 • Momo Akanegakubo
 • Somei Saito
 • Toshiki Maruya
 • Kiyohiro Hiraoka
 • Nene Kinokuni
 • Masayuki Shida
 • Etsuya Eizan
 • Shoko Kaburagi
 • Yukino Kamiya
 • Masakazu Takashima

Results

1st Bout

 • Tosuke Megishima vs Shoko Kaburagi
 • Ryu Hyuga vs Yukino Kamiya
 • Satoshi Isshiki vs Julio Shiratsu
 • Mikio Harukawa vs Kentaro Tokuyama
 • Soma Yukihira vs Nene Kinokuni
 • Taka Ishizuka vs Kiyohiro Hiraoka

2nd Bout

 • Terunori Kuga vs Eishi Tsukasa
 • Atsushi Tsutsumi vs Seiji Otaki
 • Tosuke Megishima vs Rindo Kobayashi
 • Ryu Hyuga vs Reiko Koyama
 • Subaru Mimasaka vs Somei Saito
 • Yoji Ikenami vs Toshiki Maruya

3rd Bout

 • Soma Yukihira vs Somei Saito
 • Taka Ishizuka vs Toshiki Maruya
 • Takumi Alidini vs Etsuya Eizan
 • Hiroshi Yamagata vs Masayuki Shida
 • Yuichi Hoshikawa vs Naoshi Hachimaki
 • Megumi Tadokoro vs Momo Akanegakubo